Friday, December 21, 2012

Azan Di Telinga Bayi, Hadis Dho’if (Lemah) ?Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillah wash sholaatu was salaamu ‘ala Rosulillah wa ‘ala alihi wa shohbihi wa sallam.

Adalah sudah menjadi amalan dikalangan para ayah yang menyambut anaknya yang baru lahir dengan azan ditelinga kanan dan iqamah ditelinga kiri. Juga didalam kursus kahwin terdapat modul yang memberitahu perkara ini sebagai panduan bagi pihak lelaki. Sebenarnya, permasalahan pada amalan ini adalah pada hadith yang menganjurkannya ini adalah dho’if (lemah).


Hadith pertama

Dari ‘Ubaidillah bin Abi Rofi’, dari ayahnya (Abu Rofi’), beliau berkata,

Aku telah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumandangkan adzan di telinga Al Hasan bin ‘Ali ketika Fathimah melahirkannya dengan adzan shalat”.
(HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi)

Perbincangan:
Ada 6 perawi dalam hadith ini, iaitu:

1. Musaddad
2. Yahya
3. Sufyan
4. ‘Ashim bin ‘Ubaidillah
5. ‘Ubaidullah bin Abi Rofi’
6. dan Abu Rofi’

Yang menjadi masalahnya adalah perawi bernama ‘Ashim bin ‘Ubaidillah.
- Ibnu Hajar menilai ‘Ashim dho’if (lemah).
- Adz Dzahabi mengatakan bahwa Ibnu Ma’in mengatakan ‘Ashim dho’if (lemah).
- Al Bukhari dan selainnya mengatakan bahwa ‘Ashim adalah munkarul hadith (sering membawa hadith munkar)

Hadith kedua

Dari Al Husain bin ‘Ali, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Bayi siapa saja yang baru lahir, lalu diadzankan di telinga kanan dan dikumandangkan iqomah di telinga kiri, maka ummu shibyan tidak akan membahayakannya.”
(Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam musnadnya dan Ibnu Sunny dalam Al Yaum wal Lailah).

*Ummu shibyan adalah jin (perempuan)

Perbincangan:
Ada 5 perawi dalam hadith ini, iaitu:

1. Jubaaroh
2. Yahya bin Al ‘Alaa’
3. Marwan bin Salim
4. Tholhah bin ‘Ubaidillah
5. Husain

Yang menjadi masalahnya ialah:
- Jubaaroh dinilai oleh Ibnu Hajar dan Adz Dzahabi dho’if (lemah).
- Yahya bin Al ‘Alaa’ dinilai oleh Ibnu Hajar orang yang dituduh dusta dan Adz Dzahabi menilainya matruk (harus ditinggalkan).
- Marwan bin Salim dinilai oleh Ibnu Hajar matruk (harus ditinggalkan), dituduh lembek dan juga dituduh dusta.
- Sheikh Al Albani dalam Silsilah Adh Dho’ifah no. 321 menilai bahwa Yahya bin Al ‘Alaa’ dan Marwan bin Salim adalah dua orang yang sering memalsukan hadith.

Hadith ketiga

Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan,

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adzan di telinga al-Hasan bin ‘Ali pada hari beliau dilahirkan maka beliau adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri.”
(Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman)

Perbincangan:
Ada 8 perawi dalam hadith ini, iaitu:

1. Ali bin Ahmad bin ‘Abdan
2. Ahmad bin ‘Ubaid Ash Shofar
3. Muhammad bin Yunus
4. Al Hasan bin Amru bin Saif As Sadusi
5. Qosim bin Muthoyyib
6. Manshur bin Shofiyah
7. Abu Ma’bad
8. Ibnu Abbas.

Al Baihaqi sendiri didalam kitabnya Syu’abul Iman menilai hadith ini dho’if.
Yang menjadi masalahnya ialah perawi bernama Al Hasan bin Amru bin Saif As Sadusi.
- Al Hafidz berkata dalam Tahdzib At Tahdzib no. 538 mengatakan bahwa Bukhari berkata Al Hasan itu kadzdzab (pendusta)
- Ar Razi berkata Al Hasan itu matruk (harus ditinggalkan). Sehingga Al Hafidz berkesimpulan bahwa Al Hasan ini matruk (Taqrib At Tahdzib no. 1269).
Sekiranya terdapat seorang perawi yang matruk, maka kualiti perawi yang lain terpaksa diabaikan dalam hadith ini.

========================================================
Kesimpulannya adalah hadith – hadith tersebut dho’if (lemah) iaitu hadith yang tidak memenuhi syarat sahih seperti sanadnya terputus, menyelisihi riwayat yang lebih kuat (sahih) dan mempunyai illah (cacat). Namum begitu amalan azan di telinga bayi bukanlah suatu yang bid’ah atau dosa. Ianya masih boleh diamalkan tetapi tidak dinyatakan sama ada sunat ataupun wajib. Imam Malik memiliki pendapat yang berbeza iaitu beliau membenci perbuatan ini kerana ianya perkara yang tidak ada tuntunannya.Syeikh Al Albani pada awalnya menilai hadith azan ditelinga bayi sebagai hasan, namun kemudian telah meralat pendapat beliau sendiri sebagaimana beliau katakan dalam Silsilah Adh Dho’ifah no. 321.

Hanya Allah yang Maha Mengetahui

0 comments:

Post a Comment